logo.jpg

Pregled novosti

Povratak na početnu stranicu

21.12.2015
Obaveštenje

Lokalna poreska administracija opštine Knjaževac, obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da do kraja godine izmire svoje dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu i ostalih lokalnih javnih prihoda. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate i prekršaja zbog kašnjenja uplata.

Opštinska uprava
Odeljenje za budžet, finasije i
utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda

02.11.2015
Obaveštenje

Obaveštavaјu sе poreski obveznici – fizička lica, preduzetnici i pravna lica da je 15. novembar 2015. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate i prekršaja zbog kašnjenja uplata.

05.01.2015
Obaveštenje

Obaveštavaju se poreski obveznici, koji su stekli pravo na uslovni otpis kamate i mirovanje poreskog duga, u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl. Glasnik RS“, broj 119/2012) i Odluke skupštine opštine o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga ( „Sl. List opštine Knjaževac“, broj 26/2012), da im glavni dug miruje do 31.12.2014. godine i da stiču pravo na plaćanje glavnog poreskg duga na 24 mesečne rate, bez sredstava obezbeđenja, počev od 01. Januara 2015. Godine.

Nad poreskim obveznikom, koji u periodu plaćanja glavnog poreskog duga na rate, ne izmiri tekuću obavezu ili ratu, nadležni organ odmah sprovodi postupak prinudne naplate, shodno propisu, koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Poreski obveznici, mogu da do 15. Januara 2015. godine, svoja dugovanja usaglase sa službom Odseka za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda u opštinskoj upravi Knjaževac.

04.08.2014
Obaveštenje

Podsećamo poreske obveznike da je 15.08.2014 i 15.11.2014. rok za plaćanje rate poreza na imovinu i lokalne komunalne takse.